Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew

 

Deklaracja Dostepności Gminnego Osrodka Kultury w Wiśniewie

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.wisniew.pl/, http://wisniew.bibliotekimazowsza.pl/ Data publikacji strony internetowej GOK: 2012-07-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-07-01 Data publikacji strony internetowej GBP: 2020-08-01 Data ostatniej istotniej aktualizacji: 2021-02-01 Dostępność architektoniczna Budynek: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie ul. Batalionów Chłopskich 2, 08 – 112 Wiśniew Do budynku prowadzą cztery wejścia: wejście od strony wschodniej posiada windę. Przy drzwiach wejściowych dop GOK’u i biblioteki nie ma systemu przywoływania dla osób niepełnosprawnych – do czasu jego zainstalowania w celu zapewnienia pomocy można kontaktować się z pracownikiem GOK pełniącym obowiązki pod numerem telefonu tel. 25 641 73 11. Funkcję koordynatora ds. dostępnościpełni: Magdalena Bojar tel. 25 641 73 13 wew. 129, kom. 663 500 276 Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie oferują pomoc w załatwieniu sprawy w GOK osobom z niepełnosprawnościami. W budynku na każdym piętrze jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do biblioteki jest przez Gminny Ośrodek Kultury od strony wschodniej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu. Status pod względem zgodności: Niniejsza strona internetowa GOK jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE): - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, witryna nie posiada możliwości dodania danej funkcji, - część plików nie jest dostępna cyfrowo, ze względu na wykorzystywanie zmiennych rozszerzeń plików, - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami, dotyczy to najstarszych materiałów, nowotworzone nagłówki spełniają normy, - strona nie obsługuje w pełni skrótów klawiaturowych, menu rozwijane nie obsługuje skrótów klawiatury, - strona nie obsługuje opisu elementów multimedialnych, w witrynie internetowej nie można dodać takiego elementu z przyczyn technicznych, - strona nie może być w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne, strona nie posiada takiej funkcjonalności z przyczyn technicznych. Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie jest częściowo dostosowana do osób niepełnosprawnych. Została zbudowana przez informatyka z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Biblioteka miała częściowy wpływ na jej wygląd oraz opcje. Występuje kontrast tekstu do tła dzięki czemu materiały umieszczane na stronie są czytelne dla osób słabo widzących. W całym serwisie materiały publikowane w formie zdjęć i plakatów są opisywane przy pomocy tekstu alternatywnego. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmian rozmiaru trzcionki, jednak ta która jest dostępna jest bardzo wyraźna. Staramy się pisać zrozumiałe artykuły oraz formatować je w miarę możliwości zasobów strony zgodnie z zasadami dostępności. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie świadczy usługi w postaci “Książka na telefon” dla osób z niepłnosprawnością ruchową. W miarę możliwości finansowych kupujemy książki z dużą czcionką. Udostępniamy trzydzieści audiobooków. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności: Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio podane przegladowi w dniu 2020-09-21. Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Magdalena Bojar, e-mail: ug@wisniew.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 641 73 13 wew. 129, kom. 663 500 276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Markiewicz - informatyzacja Urzędu Gminy Wiśniew; Magdalena Bojar - koordynator ds. dostępności. E-mail: ug@wisniew.pl Telefon: 25 641 73 13 Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszającej, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania: Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wiśniew Adres: ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew woj. mazowieckie E-mail: ug@wisniew.pl Telefon: 25 641 73 13 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Postępowanie odwoławcze: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bądź elementu aplikacji mobilnej.

Załączniki:

Deklaracja dostepności GOK Wiśniew

Utworzono dnia 23.03.2021, 14:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 93
Utworzono dnia: 17.11.2016

Historia publikacji

  • 23.03.2021 14:37, Administrator
    Dodanie załącznika: Deklaracja dostepności GOK Wiśniew
  • 23.03.2021 14:36, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja Dostepności Gminnego Osrodka Kultury w Wiśniewie
  • 17.11.2016 16:46, Administrator
    Dodanie strony: Regulaminy